Ideer til markering på skoler


21.mars feirer vi FN-dagen for Down syndrom over hele verden. I Norge markerer folk over hele landet dagen med å ta på ulike sokker for mangfold og like muligheter. Les mer om rockesokk-kampanjen her. I fjor deltok mange barnehager og skoler over hele landet. Bli med!

I år skal vi også danse flashmob for å skape oppmerksomhet rundt dagen. Mennesker over hele Europa skal gjøre en flashmob med samme dans på offentlige steder 21. mars kl 16:00. I Norge har vi leid Eidsvolls plass foran stortinget og inviterer alle som har Downs syndrom, venner, familie og andre støttespillere til en stor markering. Du kan danse alene eller sammen med klassekamerater eller en klubb du er med i. Lær deg dansen via en demofilm på Youtube, og danse den på et offentlig sted der du bor uansett når på dagen. Se mer om flashmoben her.

Her deler vi eksempler fra ulike skoler.

Grunnleggende for barnehager og skoler:

Hent bilder og plakater som kan sendes hjem som ranselpost, henge opp i garderobe, legge på klassen facebookside etc. her:

Flashmoben kan alle lære seg, den kan du lære her:

Kompetansemål hentet fra generell del av læreplanen- Det meiningssøkjande mennesket
Oppfostringa skal byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg. Ho skal grunnfeste trua på at alle er unike: kvar og ein kan komme vidare i eigen vokster, og individuell eigenart gjer samfunnet rikt og mangfaldig. Oppfostringa skal fremje likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Ho skal vise kunnskap som ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og humane samkvemsformer.

Eksempel 1: barneskole trinn 1 til 7 skal ha samling i gymsalen

I forkant: Alle ser https://www.youtube.com/watch?v=D62JveMvfIc

Alle elever og lærere deltar og oppfordres til å gå med ulikesokker.

Se vedlegg tegnsatte sanger: 
– Være den du er,
– Du har noe ikke alle andre har

Eksempel 2: Undervisningsopplegg for 5-7.trinn

Kompetansemål:
Samfunnsfag 7.trinn:  

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad

Ressurser:

Video om rockesokk sett på forhånd

Les  barnekonvensjonen på Redd barnas sider: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Se på Sannas og Julies  film:

Les artikkelen om Sanna i Aftenposten junior, se vedlegg

Ta quiz/Gå rettighetsstien til Redd barna: https://www.reddbarna.no/redd-barnas-rettighetssti

Dans flashmob? Last opp og se mennesker over hele verden danse samme dans torsdag 21.mars kl 16. https://nnds.no/2019/03/03/bli-med-pa-forberedelser-til-21-mars/

Samtaleoppgaver: 

 • Kan alle barn påvirke samfunnet?
 • Fikk du noen nye tanker av å se på filmen til Sanna og Julie?
 • Hvordan påvirker Sanna og Julie samfunnet med filmen sin?
 • Hvordan kan du påvirke samfunnet til å bli for alle?

Ungdomsskolen

Kompetansemål samfunnsfag:

 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

Ressurser:

Se filmen fra Eidsvoll jubileet med Marte Goksøyr:

Les sammendraget fra NOU På lik linje: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/sec2#KAP1-2

Les FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, særlig artiklene 27 om arbeid og 24 utdanning: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Se filmen fra Downs international om special needs:

Se filmer om Emilie som jobber på Scandic: Tre ulike filmer på siden Helt med: https://heltmed.org/de-gode-historiene

Dans flashmob? Last opp og se mennesker over hele verden danse samme dans torsdag 21.mars kl 16. https://nnds.no/2019/03/03/bli-med-pa-forberedelser-til-21-mars/

Oppgaver:

 • Hvordan preger samfunnets holdninger til mennesker med Downs syndrom de mulighetene mennesker med Downs syndrom har til å leve som alle andre?
 • Gjelder menneskerettighetene alle mennesker på lik måte i Norge?
 • Hva kan vi gjøre for at FNs menneskeretter skal gjelde for alle?
 • Hvor går egentlig grensen for hva som anses som spesielle behov?