Prosjektet «Gode eksempler – jobb»

NNDS har sammen med Karde fått midler fra ExtraStiftelsen til prosjektet «Gode eksempler – jobb». Gjennom prosjektet skal det lages filmer om mennesker med utviklingshemning, som arbeider på ordinære arbeidsplasser – og bruker IKT.

Foto: Shutterstock

Tekst: Julia D. Edin, nettredaktør for NNDS og Oppsiden

Arbeid er viktig

At arbeid har positive effekter på psykisk og fysisk helse i den generelle befolkningen er det liten tvil om, men arbeidets betydning er langt større blant mennesker med utviklingshemming når det gjelder psykisk velvære. 

Mennesker med utviklingshemning får nærmest automatisk uføretrygd når de søker, men de har gjerne en betydelig restarbeidsevne og er ivrige og samvittighetsfulle arbeidstakere som sjelden er borte. Derfor er det et stort behov for å inkludere dem på vanlige arbeidsplasser. 

«Støtte til vanlig arbeid»

For å lykkes med dette trengs det gode metoder og verktøy for systematisk og god oppfølging. Dette utarbeides i det pågående ExtraStiftelsens-prosjektet «Støtte til vanlig arbeid». Her produseres det et nettsted med ressurser for støtteapparatet og et annet for mennesker med utviklingshemning. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019. 

–“Støtte til vanlig arbeid”-prosjektet nærmer seg ferdigstilling, sier Randi Ødegaard styreleder i NNDS. –Det nye prosjektet “Gode eksempler – jobb” startes opp nå i høst, og vil gjøre det lettere å kommunisere ut og spre kunnskapen fra «Støtte til vanlig arbeid»- prosjektet.

Ja, vi kan IKT!

Gjennom prosjektet “Gode eksempler – jobb” vil det lages filmer der man faktisk ser mennesker i jobb på ordinære arbeidsplasser og ser at de bruker IKT.

 –Det har vært en barriere å få arbeidsgivere til å se at mennesker med utviklingshemming også kan bruke IKT, som nettbrett og smarttelefoner, i forbindelse med arbeid, sier Ødegaard.

I “Gode eksempler – jobb” skal også informasjon om nettressursene fra “Støtte til vanlig arbeid” spres mest mulig til målgrupper innen støtteapparatet, som for eksempel tiltaksbedrifter, NAV, videregående skoler, interesseorganisasjoner for mennesker med utviklingshemning og ledere og beslutningstakere innen området samt utdanningsinstitusjoner for relevante støttepersoner.

Holdningsendring

–Arbeidsgivere har generelt et veldig fastsatt syn på mennesker med Downs syndrom eller andre utviklingshemminger som de trenger å utfordre, sier Ødegaard. –Derfor er vi svært glade for å motta midler til å kunne lage filmer som opplyser, samt å få formidlet dette ut til brukergruppene gjennom å delta på konferanser og lignende.

Ødegaard håper at prosjektet vil bidra til at flere kommer ut i ordinært arbeid.

–Men for å få til det må det skje en holdningsendring hele veien fra barnehagen og skole, til foreldre og arbeidsgivere. Derfor er disse filmene så viktige. Vi må alle se at utviklingshemmede er en ressurs på arbeidsplassen og at arbeid både er samfunnsmessig økonomisk, gir bedre helse og høyere livskvalitet.

Følg med

Vi vil dele og publisere videoene på Oppsiden. no og NNDS.no når de er ferdigstilte – så følg med!

Faktaboks om prosjektet: 
Organisering:
NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde utfører mesteparten av arbeidet. Spindel Film deltar som konsulent for filmproduksjonen.

Finansiering:
Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen). Deltakere i prosjektet legger også ned egeninnsats.

Målsetting:
Hovedmålet er Inkludering av utviklingshemmede på vanlige arbeidsplasser. Det skal produseres 4 filmer med fine eksempler på arbeidstakere i jobb på slike arbeidsplasser samt 4-6 filmer om god hjelp i jobben av IKT. Informasjon om filmene og nettstedene fra «Støtte til vanlig arbeid» spes vidt.

Les mer om: