Bør NNDS og Ups&Downs slås sammen? Bli med og stem!

 I år er det særlig ett viktig tema som blir tatt opp på landsmøtet i NNDS og i ekstraordinære årsmøter til Ups & Downs lokallagene. Det gjelder utvidelsen av NNDS med lokallag, bestående av de Ups & Downs foreninger som ønsker å gå inn i en sammenslåing.

Vi har tatt en prat med Glenn Sakshaug i styret til NNDS og John Peter Gausdal fra Ups & Downs Hedmark om veien mot sammenslåingen, og hvordan du kan påvirket valget. 

Folk setter bitene sammen konseptet. Stor gruppe mennesker i form av to puslespillbrikker på en hvit bakgrunn.
Foto: Shutterstock

Bakgrunn for sammenslåing

– På generalforsamlingen i 2014 fikk styret i NNDS oppdraget med å se på muligheten til å invitere til et tettere samarbeid og eventuelt sammenslåing av organisasjonen NNDS og Ups & Downs foreningene, forteller Glenn Sakshaug. 

Utredningen skulle se på hvilke fordeler og/eller ulemper en slik omorganisering kunne medføre, og eventuelt hvordan man kunne organisere seg. Resultatet ble presentert i generalforsamlingen på landskonferansen i 2016.

Glenn Sakshaug med datteren Eline. Foto: Privat

–  Det ble avholdt et samarbeidsmøte med Ups & Downs foreningene hvor 10 av 14 foreninger var til stede. Alle var enige i at det som kom frem var positivt. Ønsket var at det ble jobbet videre for å få til et ferdig skriv som kunne presenteres alle medlemmer.

Foto: Privat Glenn Sakshaug med datteren

–  Det ble avholdt et samarbeidsmøte med Ups & Downs foreningene hvor 10 av 14 foreninger var til stede. Alle var enige i at det som kom frem var positivt. Ønsket var at det ble jobbet videre for å få til et ferdig skriv som kunne presenteres alle medlemmer.

Arbeidet stoppet opp i 2017/2018, men det ble på nytt invitert til en dialogsamling på Gardermoen 1. februar 2020. Der ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe.

Prosessen

Arbeidsgruppen bestod av fem fra Ups & Downs lokallagene og to fra NNDS. Målet var å utarbeide et beslutningsdokument rundt en eventuell sammenslåing.

– Arbeidsgruppen fikk et mandat i å utarbeide et beslutningsdokument etter områdene organisasjonsform, roller, finansiering, vedtekter, kommunikasjonsform og organisasjonsnavn, forteller Glenn. Han har ledet gruppen gjennom prosessen frem til ferdig dokument, og er medansvarlig for området finansiering. 

– Deltakerne i arbeidsgruppen har hatt parvis ansvar for de ulike områdene. De har produsert innhold til felles bearbeiding. Med den spesielle korona-våren, så har det vært essensielt at flere har hatt ansvar. 

John Peter Gausdal var med som Ups & Downs Hedmark sin representant i arbeidsgruppen. Han forteller at det ble jobbet gjennom videokonferanser på Teams og i samarbeidsrom, hvor alle kunne se fremgangen og legge inn kommentarer.  Til slutt ble dokument presentert for foreningene på en videokonferanse, og det ble gitt mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer.

Foto: Privat – John Peter Gausdal

– For meg har det vært en lærerik prosess, selv om det har vært krevende å balansere med jobb, familie og andre verv. Jeg vil takke alle som har hatt overskudd til å bidra i prosessen med konstruktive spørsmål og innspill, engasjement er det som har vært med å utvikle produktet, sier John Peter. 

Større, synligere og mer gjennomslagskraft

Formålet med sammenslåingen er å bygge en sterkere organisasjon som kan gi enda bedre forutsetninger for å hjelpe personer med Downs syndrom. Ved å bli større, blir vi mer synlig og kan få mer gjennomslagskraft, sier Glenn. – Vi får også mulighet til å bli mer samkjørt på nasjonalt nivå, ved å lettere kunne dele informasjon og kunnskap via felles plattformer. 

Han legger til at det vil også gi en økonomisk gevinst for alle parter, som gjør at vi kan yte mer for medlemmene våre. – Felles medlemssystem og digitale plattformer gir besparelse i den enkelte organisasjonen, samt at man unngår en del dobbeltarbeid.

John Peter påpeker at det viktigste for han er at man får en en organisasjon som kan jobbe mot et felles mål, med mer tyngde enn om alle står alene i små organisasjoner. Han innrømmer at han i utgangspunktet var skeptisk til sammenslåing, spesielt når det var snakk om at en sammenslåing gir mer robust inntekt. 

– For meg er det viktig at penger ikke er målet,  men et middel for å nå de målene som vi skal oppnå for våre medlemmer. Vi må aldri glemme at alle av oss er her for våre medlemmer, sier han. 

Er du for eller mot? Stem ved landsmøtet! 

På NNDS sitt landsmøte, som åpner sine digitale dører den 25. august, kan man avgi sin stemme for eller i mot nye vedtekter som legger til rette for lokallag og tettere samarbeid med Ups & Downs foreningene. Stemmene kan avgis helt frem til 4. september kl. 18.00.

– Medlemmene kan stemme på om de ønsker en organisasjon med lokallag, samt justering av vedtekter som åpner for sammenslåing av organisasjonene, forteller Glenn.

John Peter råder alle som skal stemme til å lese raskt igjennom beslutningsdokumentet og nøye igjennom vedtektene, som vil bli sendt ut i forbindelse med innkallingen av landsmøtet 25. august.

– Dokumentet innleder med et sammendrag som dekker hovedtrekkene i de forskjellige kapitlene. Det er mye informasjon og hvis man ikke ønsker å lese hele dokumentet så får man en god oversikt innledningsvis, legger Glenn til.

– Du bør stemme fordi det er medlemmene, ikke styret eller arbeidsgruppen, som ene og alene bestemmer en sammenslåing. Det er din måte å påvirke i den retningen du mener er best for NNDS, sier John Peter avslutningsvis.  – Jeg kommer til å stemme. Ikke fordi jeg har vært med i arbeidsgruppen, eller at jeg må, men for at jeg vil være med å påvirke hva jeg mener er best for min datter Malin på tre år.

Og med dette håper de begge å se så mange som mulig til digitalt årsmøtet den 25. august!