Rockesokk 2021; Våre samarbeidspartnere!

Ingen rockesokk uten gode samarbeidspartnere

Vi har flere gode støttespillere med oss, som drar i samme retning som oss; mot et inkluderende samfunn der alle hører til, der alle har betydning, påvirkningsmulighet og tilgang til like rettigheter.

Sammen fronter vi feiringen av rockesokk, og viser verden at vi alle er #likeunike!

Et av nøkkelordene for årets 21.3 feiring er «connect». Det å høre til, være tilknyttet hverandre, og å få alle koblet på er ekstra viktig i tiden vi har nå med mye isolasjon og sosial distansering.

Det er derfor en stor glede å få stå sammen med denne flotte buketten av samarbeidspartnere. Vi håper mange støtter opp om hver enkelt av dem, og benytter all den kompetansen, kunnskapen og alle de muligheter som finnes takket være deres arbeid.

Norsk Nettverk for Down Syndrom med Ups&Downs lokallagene takker varmt alle samarbeidspartnere for støtten. Samtidig inviterer vi alle rockesokkere til å bli nærmere kjent med samarbeidspartnerne gjennom oversikten under.

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemming

NFU ble stiftet for over 50 år siden og er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. De er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt. Les mer her om NFU

Dagsverk for Down

Dagsverk for Down ble startet som en årlig aksjon av artisten Ingrid Bjørnov i 2015, og arbeider for å bedre vilkårene for personer med Downs syndrom. Innsamlede midler øremerkes formål og organisasjoner som kommer mennesker med Downs syndrom til gode, og som bidrar til synliggjøring og inkludering. Les mer her om Dagsverk for Down

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er blant Nordens største aktører innen formidling av kunst, arkitektur og design. De lager utstillinger som skal engasjere og inspirere et bredt publikum og legger vekt på at et stort mangfold av publikummere skal få gleden av kunsten de formidler. Les mer her om Nasjonalmuseet

Livet med Down

Livet med Downs en gjeng med 9 mammaer som alle har barn med Downs syndrom. De ønsker å ufarliggjøre diagnosen med humor og kunnskap og vil med dette bidra til en mer inkluderende verden! Dette gjør de gjennom snapchatkanalen theluckyfew.no og Instagramprofilen sin. Les mer her om Livet med Downs

Veslas Koffert

Veslas koffert er et foreldreinitiativ bestående av sju mødre til barn med Downs syndrom. Målet er å være et konkret tiltak og hjelpemiddel i oppfølgingen av nybakte foreldre til barn med Downs syndrom ved norske sykehus. Les mer her om Veslas Koffert

NIF – Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2.100.000 medlemskap fordelt på ca. 10 100 idrettslag. NIFs visjon er «idrettsglede for alle» med formålet om å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Les mer her om NIF

Uloba jobber for at mennesker med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Målet er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet. Les mer her om Uloba

FFHB – Foreningen for hjertesyke barn

FFHB jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier – samt de som har mistet sitt hjertesyke barn. Genetisk hjertesykdom er et sentralt område i deres arbeid med bl.a. fokus på brukermedvirkning i forskningsprosjekt, og med å formidle ny kunnskap ut til familiene. Les mer her om FFHB

Karde AS

Karde tilbyr utvikling, rådgivning, ledelse og innen IKT til næringslivet, offentlig sektor samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter. Karde har i sine prosjekter laget mange e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat (se https://www.karde.no/produkter/e-laering). NNDS har samarbeidet med Karde i flere prosjekter. Les mer her om Karde

LHL – Landsforening for hjerte- og lungesyke

LHL er en ideell og helhetlig helseorganisasjon som ble opprettet i 1943. Sammen med lokallag, klinikker og sykehus følger de opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging bidrar de til å gi folk et bedre liv. Les mer her om LHL

Stiftelsen SOR

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. Visjonen deres er at alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre. Les mer her om stiftelsen SOR

HELT MED

Stiftelsen HELT MED jobber med å bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Videre bidrar de til at målgruppen får bistand til å bli rekruttert inn i disse jobbene og at de får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede. Les mer her om HELT MED

Abloom

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. De har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende. Les mer her om Abloom

DNT – Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier, og legger vekt på bærekraftig veivalg om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner. Les mer her om DNT

NHF – Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen til NHF er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. NHF er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men er også opptatt av å ta vare på de 14 000 medlemmene deres. Les med her om NHF

Mio BPA

Mio er en av få rent norskeide leverandører av brukerstyrt assistanse. Vi jobber daglig for å få hverdagen til å gå opp for personer med funksjonsnedsettelse. Vi gir brukerstyrt personlig assistanse til alle mennesker, uansett funksjonsnivå og tilrettelegger for medarbeidsledelse for personer med Downs. Livet og hverdagene skal leves ikke bare 21.3, men alle 365 dagene i året. Les mer her om Mio BPA

Info om hele rockesokk-kampanjen 2021 i
www.rockesokk.com

Vi er alle #likeunike!