Innspill til folkehelsemelding 2023 fra NNDS med Ups&Downs

Våren 2023 skal regjeringen legge frem stortingsmelding om folkehelse. I den forbindelse ønsket Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innspill til stortingsmeldingen, og inviterte til innspillsmøte i Bergen den 11. mars 2022. Styreleder Randi Ødegaard deltok på møtet for å presentere NNDS med Ups&Downs sine synspunkt på saken. Spørsmålene var: Hva er de store folkehelseutfordringene- og tiltakene fremover?  

Styreleder i NNDS med Ups&Downs Randi Ødegaard holder appell ved Innspillsmøte til folkehelsemeldingen 2023.

Video: regjeringen.no

Under kan du lese hele Randi Ødegaard sin appell:

Å være flykning er vanskelig.

Å være funksjonshemmet flyktning er vanskeligere.

Å være arbeidssøkende kan være utfordrende.

Å være arbeidssøker med utviklingshemming er nesten umulig i Norge i dag.

Å være overgrepsutsatt kvinne er vanskelig.

Å være overgrepsutsatt kvinne med Downs syndrom er vanskeligere.

Jeg er Randi Ødegaard, fra Norsk Nettverk for Down Syndrom.

Anslag sier at minst 15 % av befolkningen har en funksjonsnedsettelse. De fleste av disse har familie. Funksjonsnedsettelser berører altså størstedelen av befolkningen.

Å løfte helse og levekår for funksjonshemmede er intet mindre enn et samfunnsøkonomisk kinderegg.

«Ingen» vil funksjonshemmede noe vondt.

«Alle» unner mennesker med utviklingshemming gode liv.

Allikevel  har disse gruppene lav arbeidsdeltagelse, dårlig økonomi, lavt utdanningsnivå, lavt aktivitetsnivå, dårlig kosthold. Dårlig helse.

Dette er grupper som koster samfunnet dyrt når tidlig innsats, helhetstenkning, likestillingsperpektiv og en relasjonell forståelse av funksjonsnedsettelse IKKE ER PÅ PLASS.

Men jeg har en god nyhet: mennesker med utviklingshemming kan være, og ønsker å være inkludert og medvirkende i samfunnet. Med riktig støtte går vi fra utgiftspost til bidragsyter.

Men da kreves en grunnleggende holdningsendring. Kommunale og statlige tjenester må møte utviklingshemmede med en relasjonell forståelse av funksjonsnedsettelse. Tjenestene må utformes med en dyp forståelse og etterlevelse av CRPD.

Den dårlige nyheten er at « culture eats strategy for breakfast». Og at særlig når det kommer til feltet utviklingshemmede så faller vakre festtaleord raskt til bakken, og alt fortsetter stort sett som før.

Vi har nettopp fått en ny stortingsmelding om prioritering i helse-og omsorgstjenesten. Der er vi glemt. Ingen spor etter forståelse for funksjonshemmedes behov og særstilling. CRPD er helt fraværende.

Det er vanskelig å være en så sårbar, usynliggjort og nedprioritert gruppe.

Vi ser sider ved velferdsstaten som ingen andre ser.

Mange føler ubehag av å måtte forholde seg til oss.

Men nettopp derfor:

Inviter oss inn, og vær åpen for at vår virkelighet og våre løsningsforslag hører med når folkehelsen skal i fokus.

For god nyhet nr 2:

Det er hos oss de lavt hengene fruktene finnes.