NNDS blir Downs syndrom Norge

«Downs syndrom Norge» ble enstemmig vedtatt som nytt navn på organisasjonen ved Landsmøtet den 18. september 2022. Prosessen med å finne nytt navn har foregått siden sammenslåingen av 12 Ups & Downs organisasjoner og NNDS ble gjennomført i 2020.

Ved sammenslåingen i 2020, underskrev organisasjonene som inngikk sammenslåingen under på dokumenter, hvor det blant annet ble beskrevet veien videre for navn. I sammenslåingsdokumentene ble det anbefalt at en ny organisasjon samler seg om et felles navn som ivaretar både interne og eksterne behov. 

Ved ledersamlingen i november 2021, hvor lokallagsledere og hovedstyret var samlet, var det enighet om at det var ønskelig at hovedorganisasjonen og lokallagene har samme navn, og ikke fortsetter med to ulike navn slik som den nåværende situasjonen. Det var også enighet om å gå videre med navneforslagene Downs Norge, Downs syndrom Norge og Ups&Downs Norge i en avstemning ved landsmøte. Det var også ønskelig med en faglig vurdering av navneforslagene.

Hovedstyret engasjerte våren 2022 en frivillig fag-gruppe som skulle komme med en uavhengig og faglig anbefaling til navn. Denne rapporten anbefalte navnet «Downs syndrom Norge» for hele organisasjonen, både hovedorganisasjon og lokallag. Den samme anbefalingen og konklusjonen kom også fra Eivind Eidslott, som har gjort en egen vurdering baser på mange års erfaring fra kommunikasjon- og merkevarearbeid, samt som far til en datter med Downs syndrom og i den forbindelse kjennskap til organisasjonen med lokallag.

Organisasjonens navn er en del av vedtektene til organisasjonen. Det vil si at navnet «Norsk Nettverk for Down Syndrom» var en del av hovedorganisasjonens vedtekter, og endring av navnet kunne kun skje som vedtektsendring på et landsmøte (eller ekstraordinært landsmøte). En vedtektsendring krever et 2/3 flertall ved Landsmøtet.

Alle lokallag tilknyttet organisasjonen har egne vedtekter hvor navn står oppført. For eksempel står navnet «Ups&Downs Oslo» som en del av vedtektene til lokallaget i Oslo, og kan kun endres ved årsmøte for lokallaget (eller ved ekstraordnært årsmøte).

På hovedorganisasjonens Landsmøte den 18. september 2022, stemte alle de 19 stemmeberettigede deltakerne for en endring av navn fra Norsk Nettverk For Down Syndrom, til Downs Syndrom Norge. De stemmeberettigede bestod av 15 delegater fra lokallagene, samt 4 representanter fra hovedstyret. Totalt var 9 av de 12 lokallagene representert ved Landsmøtet.

Selv om navnbytte er gjort for hovedorganisasjonen, går det ingen automatikk i at lokallagene vedtar å endre navn. Det er opp til hvert lokallag om de vil fortsette å hete «Ups&Downs stedsnavn» eller «Downs syndrom stedsnavn».

Selv om nytt navn er vedtatt, kommer det allikevel til å ta tid å implementere det nye navnet i alle våre flater, og vi vil jobbe sammen for en storslått lansering av nytt navn i forbindelse med Verdensdagen for Downs syndrom i 2023. 🙂

Tusen takk til alle som har bidratt med engasjement og innspill i prosessen med å vedta nytt navn!

Her kan du laste ned den faglige rapporten vedrørende navn, samt protokoll fra landsmøtet og de nye vedtektene til Downs syndrom Norge.