Om NNDS

Norsk Nettverk for Down Syndrom et frittstående nettverk for alle med Downs syndrom (DS), eller med interesse for DS. Formålet er å samle og spre informasjon om DS og medvirke til at mennesker med DS får et best mulig liv.

Selv om rammevilkårene for mennesker med DS er blitt stadig forbedret er det fortsatt mange muligheter for ytterligere forbedringer. Hvordan mennesker med DS blir mottatt i vårt samfunn er i stor grad avhengig av holdningene i samfunnet. NNDS deltar aktivt i holdningsskapende arbeid gjennom påvirkning og argumentasjon overfor våre politiske myndigheter.

En viktig del av det holdningsskapende arbeidet er å spre faktainformasjon. Mange land er kommet mye lengre enn Norge, både når det gjelder forskning og utvikling innen DS, og også når det gjelder å legge forholdene til rette for at mennesker med DS skal få et godt og meningsfylt liv, både i arbeid og sosialt.

Det er en hovedoppgave for NNDS å medvirke til å spre informasjon om den internasjonale utvikling til alle berørte parter i Norge. Les våre vedtekter her.