Om Downs syndrom Norge

Downs syndrom Norge (DSN) er interesseorganisasjonen for alle med Downs syndrom eller med interesse for Downs syndrom i Norge.

Vår visjon:

Et inkluderende, trygt og solidarisk samfunn hvor mennesker med Downs syndrom blir møtt med tilstrekkelig kunnskap, oppmerksomhet, nysgjerrighet, forventninger og ressurser.

Våre mål:

Foreningens mål er å være en interesseorganisasjon for alle med Downs syndrom, og personer som har interesse for Downs syndrom. Foreningen skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det skal organisasjonen oppnå gjennom:

 • å øke kunnskap om rettigheter hos mennesker med Downs syndrom, pårørende, fagfolk og myndigheter.
 • å bidra til at mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste har tilgang på kunnskap og informasjon som setter dem i stand til å ta gode valg for seg og sine.
 • å sørge for at mennesker med Downs syndrom blir hørt og tatt med i beslutninger som påvirker deres liv.
 • å vektlegge arbeid som bidrar til å styrke selvfølelse og identitet hos mennesker med Downs syndrom.
 • å være søkerorganisasjon for prosjekter og tiltak som kan komme mennesker med Downs syndrom og deres familier til gode.
 • å bidra til å utvikle ressurser og systemer som sikrer at mennesker med Downs syndrom får de rettigheter og rammebetingelser de har krav på og behov for.
 • å være en pådriver for å fremskaffe kunnskap om Downs syndrom, med særlig fokus på levekår og helse til mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste familie, og om utviklingen av holdninger til mennesker med Downs syndrom i samfunnet.
 • å legge til rette for likepersonsarbeid nasjonalt og lokalt.
 • holdningsskapende opplysningsarbeid som bygger ned fordommer og stigma rundt Downs syndrom.
 • å sørge for at fremtidige foreldre til barn med Downs syndrom har tilgang på helhetlig og erfaringsbasert kunnskap i tillegg til den informasjonen som gis av helsevesen o.l.

Les våre fullstendige vedtekter her.

Våre verdier:

 • Raus
 • Hyggelig
 • Inviterende
 • Inkluderende
 • Troverdig

Vi jobber for å gi mennesker med Downs syndrom en tydelig stemme, tilrettelegger for felleskap og erfaringsutveksling, og heier på alle som står med oss i arbeidet mot mer likestilte og frie liv, for alle mennesker.

Vår oppskrift for et likestilt og fordomsfritt Norge er mer kunnskap om og kjennskap til Downs syndrom. Gjennom å samle og spre relevant, oppdatert og kvalitetssikret informasjon om Downs syndrom ønsker vi å medvirke til økte muligheter for mennesker med Downs syndrom. Vi tror på et samfunn med synlig mangfold, ekte inkludering og reelle valgmuligheter.

I løpet av de siste femti årene har livsomstendighetene til mennesker med Downs syndrom endret seg betraktelig. Innen forskning er det gjort flere store fremskritt. Disse har gitt mer innsikt i hvordan mennesker med Downs syndrom kan leve bedre, lengre og på likere linje med andre. Til tross for fremgangen, opplever vi i DSN likevel daglig at det er for lite kunnskap og at den kunnskapen som foreligger ikke er virksom nok i hverdagen. Dette kjenner mennesker med Downs syndrom og deres familier på kroppen i sin hverdag. Vi trenger mer forskning, og en bredere tverrfaglig innsats for at mennesker med Downs syndrom skal få leve rike, meningsfulle liv, med mindre friksjon.

Vi opplever at hvordan mennesker med Downs syndrom blir møtt og hvilke muligheter de får, er i stor grad avhengig av holdningene i samfunnet. Derfor er holdningsskapende opplysningsarbeid, særlig overfor politiske myndigheter og offentlig forvaltning på alle nivå svært viktig for DSN.

For å sette forskningsbaserte kunnskap ut i livet, og å legge forholdene til rette for reel inkludering og økt livskvalitet, kreves det både vilje, ressurser, uttalte ambisjoner og etterrettelighet. Det er en hovedoppgave for DSN å medvirke til å spre informasjon om den mest oppdaterte og kvalitetssikrede kunnskapen på feltet til alle berørte parter i Norge, og å være pådriver for at økt kunnskap også medfører endring i praksis. Vi opplever at det i Norge i dag fortsatt er for lite forsking med fokus på Downs syndrom, lite koordinering mellom fagmiljøene, og for lite samsvar mellom forskning og praksis. Det var med utgangspunkt i dette at DSN etablerte et fagråd.

Downs syndrom Norge fikk nytt navn i oktober 2022. Organisasjon het tidligere Norsk Nettverk for Down syndrom.

Lokallag

Downs syndrom Norge har mange lokallag. Disse skaper lokale samlingsplasser, temakvelder og fellesskap. Les mer om dem her: Lokallag – Oppsiden (nnds.no)