Styret

Fra vedtektene vedtatt 25. november 2020: Foreningens daglige arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet. Styret velges ved særskilt valg og består av: • leder • nestleder • 5 – 9 styremedlemmer
Styret er beslutningsdyktig når minst 50% er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer. Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Downs syndrom og/eller foreldre/pårørende til mennesker med Downs syndrom.

Fra november 2020 består styret av:

Randi Ødegaard (styreleder)
Oddvin Hansen (nestleder)
Kjell Vestnes
Kathy Frøskeland
Christina Pilar Grimstad
Francesca Granone
Maria Belland Olsen
Silje Ask Lundberg