Vedtekter for Norsk Nettverk for Down syndrom

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Nettverk for Down Syndrom 

Foreningens formål er å være et frittstående nettverk for alle med Down Syndrom, eller med interesse for Down Syndrom. Formålet er å samle og spre informasjon om Down Syndrom.

Formålet søkes oppnådd ved:

 • at foreningen skal virke som en interesseorganisasjon for mennesker med Down Syndrom i Norge
 • å samle og formidle kompetanse fra Norge og utlandet om Down Syndrom
 • å drifte nettstedene www.downsyndrom.no og www.nnds.no
 • å arrangere Landskonferansen for Down Syndrom
 • å drifte Fagrådet for Down Syndrom
 • å være søkerorganisasjon for prosjekter og tiltak som kan komme Down Syndrom miljøet til gode
 • å være høringsinstans

§ 2 Medlemskap

Norsk Nettverk for Down Syndrom kan ha som medlemmer personer med Down Syndrom, deres pårørende og familie, og andre interesserte.
Foreningen har kun enkeltmedlemmer. Medlem nr. 2 og følgende fra samme husstand har 50 % rabatt på medlemskontingent.
Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett, og rett til å la seg velge til representant.
Medlem som ikke har betalt kontingent innen 31.12.xx, betraktes ikke lenger som medlem.

§ 3 Organisasjon 

NNDS skal ha følgende organisasjonsledd

 • Landsmøte
 • Styret
 • Fagråd
   

§ 4 Landsmøte

§4.1 Innkalling

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og ordinært Landsmøte avholdes hvert 2 år, senest innen oktober måned.

Landsmøtet skal varsles senest 6 uker før fastsatt dato for Landsmøtet. Saker som medlemmer krever skal behandles på Landsmøtet skal sendes styret senest 3 uker før Landsmøtet.  Endelig innkalling med saksliste skal offentliggjøres senest 1 uke før Landsmøtet på foreningens nettside. Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkallelsen
 • Valg av møteleder, referent og tellekorps
 • Godkjenning av dagsorden
 • Foreningens årsmelding avsluttet pr.31.12.
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 • Fastsetting av medlemskontingent, for den påfølgende Landsmøteperiode (2 år)
 • Innkomne saker.
 • Valg Styre
 • Valgkomité
 • Revisor

Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets delegater krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalget også stemmelikhet, gjennomføres valget ved loddtrekning.

§4.2 Stemmerett

Alle medlemmer over 15 år, og som har betalt årskontingenten innen 31.12.xx i året før landsmøtet finner sted har stemmerett på Landsmøtet. Medlemmer som er innmeldt etter 01.01.xx, samme år som landsmøtet finner sted, har møterett, talerett, forslagsrett, men har ikke stemmerett på landsmøtet.

§ 4.3 Ekstraordinært Landsmøte

Styret eller 10 prosent av registrerte medlemmer kan kreve at det skal innkalle til ekstraordinært Landsmøte. Ved krav om slik ekstraordinært Landsmøte skal de som krever at ekstraordinært Landsmøtet holdes, også presentere for styret hvilke saker de krever behandlet. Det er kun de saker som er oppført på agendaen for ekstraordinært Landsmøte som kan behandles.

Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med 2 uker varsel.

Ved valg mellom klart definerte alternativer (f. eks valg av styre eller vedtektsendringer) kan avstemming på det ekstraordinære Landsmøtet gjennomføres ved e:postvalg.  Styret skal i innkallingen til det ekstraordinære Landsmøtet fastsette seneste tidspunkt for stemmegivningen og hvem som er mottaker av e:poststemmer. 

§ 5 Styret

Foreningens daglig arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet.

Styret velges ved særskilt valg og består av:

 • leder
 • nestleder
 • 5 – 9 styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer.
Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Down Syndrom og/eller foreldre/pårørende til mennesker med Down Syndrom.

§ 6 Fagrådet

Fagrådet etableres som en selvstendig enhet under foreningen. Fagrådet skal være en ressurs i arbeidet med å spre kunnskap og informasjon.
Fagrådet ledes av et arbeidsutvalg med tre personer, hvorav minst ett medlem kommer fra foreningens styre.
Fagrådet konstituerer seg selv.
En representant fra Fagrådets arbeidsutvalg deltar på Landsmøtene med talerett.

§ 7 Valg

Endring av vedtekter gjøres ved avstemming på Landsmøtet eller ekstraordinært Landsmøte. Endring av vedtekter krever 2/3 stemmeflertall.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje på Landsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Eventuelle midler som blir disponible ved oppløsningen av foreningen, skal disponeres av Landsmøtet til beste for mennesker med Down Syndrom.

ooOOOoo