Vedtekter for Norsk Nettverk for Down Syndrom

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS). Foreningens formål er å være en interesseorganisasjon for alle med Downs syndrom, og personer som har interesse for Downs syndrom. Foreningen skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Det skal organisasjonen oppnå gjennom:

 • å øke kunnskap om rettigheter hos mennesker med Downs syndrom, pårørende, fagfolk og myndigheter.
 • å bidra til at mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste har tilgang på kunnskap og informasjon som setter dem i stand til å ta gode valg for seg og sine.
 • å sørge for at mennesker med Downs syndrom blir hørt og tatt med i beslutninger som påvirker deres liv.
 • å vektlegge arbeid som bidrar til å styrke selvfølelse og identitet hos mennesker med Downs syndrom.
 • å være søkerorganisasjon for prosjekter og tiltak som kan komme mennesker med Downs syndrom og deres familier til gode.
 • å bidra til å utvikle ressurser og systemer som sikrer at mennesker med Downs syndrom får de rettigheter og rammebetingelser de har krav på og behov for.
 • å være en pådriver for å fremskaffe kunnskap om Downs syndrom, med særlig fokus på levekår og helse til mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste familie, og om utviklingen av holdninger til mennesker med Downs syndrom i samfunnet.
 • å legge til rette for likepersonsarbeid nasjonalt og lokalt.
 • holdningsskapende opplysningsarbeid som bygger ned fordommer og stigma rundt Downs syndrom.
 • å sørge for at fremtidige foreldre til barn med Downs syndrom har tilgang på helhetlig og erfaringsbasert kunnskap i tillegg til den informasjonen som gis av helsevesen o.l.

§ 2 Organisasjonsform og organisasjon

NNDS er hovedorganisasjonen og har tilknyttede lokallag. Vi er partipolitisk nøytrale og religiøst uavhengige.

NNDS skal ha følgende organisasjonsledd:

 • Landsmøtet som er foreningens høyeste organ
 • Hovedstyret som leder foreningens daglige arbeide
 • Administrasjon rapporterer til Hovedstyre, og ivaretar den daglige administrative og faglige driften
 • Fagråd som er en selvstendig enhet under foreningen
 • Lokalforeninger som har arbeidsområder innenfor et definert geografisk område

§ 3 Medlemskap

Medlemskap er for personer med Downs syndrom, deres pårørende og familie.

Andre interesserte enkeltpersoner, skoler, institusjoner, instanser, organisasjoner, etater og bedrifter kan være støttemedlem.

Inn- og utmelding skjer til hovedorganisasjonen og gir også medlemskap i et valgfritt lokallag med rett til å delta på aktiviteter som arrangeres av dette. De medlemmene som ikke tilknytter seg et lokallag selv, tilknyttes det lokallaget som er geografisk nærmest.

Medlemskap tegnes kun for enkeltmedlemmer ikke som familiemedlemskap.

Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

§ 4 Tilslutning av organisasjoner

Organisasjoner som driver i samsvar med NNDS sine formål, vedtekter og prinsipper kan bli tilknyttet NNDS.

§ 5 Kontingent

Kontingenten for de to påfølgende år fastsettes av Landsmøtet.

Medlem nr.2. og følgende fra samme husstand har 50 % rabatt på medlemskontingent. Støttemedlemmer betaler samme pris som hovedmedlem.

Kontingenten kreves inn av hovedorganisasjonen og fordeles uavkortet ned til lokallagene som medlemmene ønsker å være tilknyttet.

§ 6 Landsmøte

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og består av Hovedstyret og 2 delegater per lokallag med hver sin stemme.

Hovedstyret har stemmerett, men kan ikke stemme over årsmelding, regnskap, budsjett og styrehonorar.

Representanter fra tilsluttede foreninger i kommende landsmøteperiode og for neste landsmøteperiode bestemmes av Hovedstyret.

Daglig leder og medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet. Fagrådet deltar med en representant som har talerett.

Ordinært Landsmøte avholdes hvert 2. år, senest innen oktober måned. Hovedstyret kaller inn til Landsmøte med seks ukers varsel.

§ 6.1 Sakliste og saker til Landsmøtet 

Saker som medlemmer ønsker behandlet på Landsmøtet skal sendes Hovedstyret senest tre uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med saksliste skal offentliggjøres senest en uke før Landsmøtet på foreningens nettside eller via e post til medlemmene. Saker som kommer inn etter fristen blir utsatt til neste Landsmøte.

Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen.

Saksliste skal inneholde:

 1. Godkjenning av innkallelsen
 2. Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.
 5. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 6. Fastsetting av medlemskontingent for den påfølgende Landsmøteperioden
 7. Innkomne saker
 8. Arbeidsprogram for landsmøteperioden
 9. Valg
  • Hovedstyre
  • Valg av valgkomitéleder. 2 medlemmer og 1 vararepresentant velges av hovedstyret, i samråd med ledermøtet, i god tid før Landsmøter.
  • Revisor
 10. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden

Valg foregår skriftlig eller digitalt dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets delegater krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalg også stemmelikhet, gjennomføres valget ved loddtrekning.

§ 6.2 Ekstraordinært Landsmøte

Hovedstyret eller 10 prosent av registrerte medlemmer kan kreve ekstraordinært Landsmøte. De som fremsetter krav om ekstraordinært Landsmøte skal samtidig presentere for Hovedstyret hvilke saker de krever behandlet. Det er kun de saker som er oppført på agendaen for ekstraordinært Landsmøte som kan behandles.

Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med 2 ukers varsel.

Saksliste skal inneholde:

 1. Godkjenning av innkallelsen
 2. Forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Saker som er nevnt i innkallingen

Valg foregår skriftlig eller digitalt dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets delegater krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalg også stemmelikhet, gjennomføres valget ved loddtrekning.

§ 7 Hovedstyret

Hovedstyret velges på ordinært Landsmøte for landsmøteperioden og trer i funksjon fra avslutningen av Landsmøte. Det skal settes av tid til en overlapping mellom avtroppende og påtroppende styre.

Foreningens daglige arbeid ledes av Hovedstyret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet og retningslinjene i vedtektene, herunder:

 • fastsette budsjett
 • utarbeide forslag til arbeidsprogram som vedtas på Landsmøtet.
 • søke om støtte
 • vedta forslag til statutter for fond
 • ivareta en forsvarlig behandling av saker som blir forelagt fra myndighetene, andre institusjoner, organisasjoner og ulike ledd innenfor NNDS som organisasjon
 • saker som krever større prinsipielle avgjørelser eller saker med organisasjonspolitiske betydninger skal til høring hos lokallagene før de behandles av Hovedstyret for beslutning
 • fastsette instrukser for, og tilsette personell i administrasjonen
 • stiller minst en representant til Fagrådet
 • forberede og kalle inn til Landsmøtet
 • oppnevne nødvendige utvalg og komiteer
 • fremlegge årsmelding og årsregnskap
 • ved behov utnevne ny revisor i perioden mellom Landsmøter

Flertallet av styret som er valgt skal være mennesker med Downs syndrom og / eller foreldre / pårørende til mennesker med Downs syndrom. Det er ønskelig med en geografisk spredning blant styrets medlemmer, likeså representasjon av alle aldre.

Styret består av:

 • styreleder
 • nestleder
 • 5 – 9 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer

Utover styreleder som velges ved særskilt valg, konstituerer styret seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer, hver for seg.

Nestleder trer inn som leder hvis styreleder er fraværende, eller faller bort i løpet av landsmøteperioden eksempelvis pga. permisjon eller uforutsette hendelser.

Dersom så mange av Hovedstyrets medlemmer og / eller varamedlemmer trekker seg eller fratrer i perioden, slik at de ikke er beslutningsdyktige, kan Hovedstyret i samråd med ledersamling oppnevne et tilstrekkelig antall nye varamedlemmer eventuelt styremedlemmer for resten av perioden.

Varamedlemmer har møte og talerett, men ikke møteplikt og stemmerett så lenge de møter som vara. Møter varamedlem på vegne av styremedlem så har de samme rett og plikt som styremedlemmet.

§ 7.1 Godtgjørelser/honorar

Styremedlemmer må ikke bruke styrevervet til å skaffe seg selv, eller eget nettverk økonomiske eller materielle fordeler. Styremedlemmer skal ikke kreve eller ta imot personlig honorar eller større gaver for å representere NNDS/organisasjonen selv om representasjonen innebærer arbeidsbyrde.

Styremedlemmene får dekket nødvendige utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av styrevervet, etter organisasjonens gjeldene retningslinjer. Tapt arbeidsfortjeneste / lønn skal ikke dekkes av NNDS / organisasjonen.

Ved eventuelt styrehonorar må dette ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal vedtas av Landsmøtet i etterkant og etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomitéen utarbeider innstilling til styrehonorar.

§ 8 Lokallag

Det kan opprettes nye lokallag av NNDS innenfor et definert geografisk område. Hovedstyret har fullmakt til å godkjenne opprettelse av nye lokallag.

Lokallagene skal levere årsmelding og regnskap til NNDS etter de har gjennomført årsmøte. For de lokallagene som gjennomfører fagdager og likepersonsarbeid skal det også rapporteres inn til NNDS, slik at det gir grunnlag for å søke om støtte fra Bufdir.

§ 9 Ledersamlinger

Ledersamling er en møteplass mellom leder av Hovedstyret og lokalforeningene.

Det skal avholdes minst 1 – en ledersamling pr. år det året det ikke er landsmøte. Dette skal avholdes i starten av året, og innen utgangen av mars måned.

På ledersamlingen, året før landsmøtet, velger Hovedstyret og ledersamlingen sammen 2 medlemmer og 1 vararepresentant, slik at valgkomitéen blir komplett.

Ledersamlingene skal være et viktig forum for utveksling av erfaring og for å gjensidig kunne drøfte informasjon fra lokallagene og landsstyret.

Målet med samlingene er å drøfte interessepolitiske, økonomiske, organisatoriske spørsmål, og bedre kommunikasjon og samholdet i organisasjonen.

Resultatet av drøftingene skal være grunnlag for arbeidet til Hovedstyret.

§ 10 Administrasjon

Administrasjonen er underlagt Hovedstyret og ivaretar den daglige administrative driften av foreningen og ledes av daglig leder.

Daglig leder har ansvaret for å forberede saker til Hovedstyret og Landsmøtet.

Administrasjonen ledes av daglig leder som rapporterer til styret, og har møte-, tale-, og forslagsrett på Landsmøte, Hovedstyret og Fagrådet.

Administrasjonen skal, så langt som mulig, yte service til lokallagene.

§ 11 Fagrådet

Fagrådet:

 • utpekes av Hovedstyret og består av pårørende og fagpersoner med særskilt kunnskap om Downs syndrom og engasjement for å spre denne kunnskapen. De konstituerer seg selv og foreslår selv retningslinjer for sitt arbeid.
 • skal være en ressurs i arbeidet med å spre kunnskap og informasjon. De skal på eget initiativ ta opp saker ut fra faglige rapporter, forskningsresultater og det som er av interesse for mennesker med Downs syndrom og deres pårørende.
 • skal gi innspill til aktuelle tema for kurs, søknader, seminarer og konferanser. De skal også kunne delta som forelesere og kursholdere.
 • skal orientere Hovedstyret om forhold og saker som foreningen bør være kjent med og gi råd om dette bør følges opp.
 • ledes av et arbeidsutvalg med tre personer, hvorav Hovedstyret er representert med minst ett medlem.
 • en representant fra Fagrådets arbeidsutvalg deltar på Landsmøtet med talerett.
 • kan bestå av medlemmer utenfor foreningen.

§ 12 Ledsagerordning

Organisasjonen skal tilrettelegge for medlemmer som har behov for individuell ledsager i sitt virke som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem hun / han ønsker som ledsager, forutsatt at det er avklart med eventuelle verger.

Ledsager sine oppgaver er å tilrettelegge for:

 • at tillitsvalgt kan utøve sine oppgaver på best mulig måte.
 • at vedkommende kan delta i organisasjonens arbeid ut fra sine egne forutsetninger. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han / hun ønsker som ledsager.
 • at tillitsvalgt har et avklart forhold med eventuelle verger og styret på rolle, ansvar og myndighet i sitt virke.

Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med NNDS sine interesser.

§ 13 Vedtektsendringer

Endring av vedtekter gjøres ved avstemning på Landsmøtet eller ekstraordinært Landsmøte. Endring av vedtekter krever 2/3 stemmeflertall.

§ 14 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare skje på Landsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Eventuelle midler som blir disponible ved oppløsningen av landsforeningen, skal disponeres av Landsmøtet til beste for mennesker med Downs syndrom.

§ 14.1 Oppløsning av lokallag 

Oppløsning av lokallag kan bare skje på lokallagets årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Eventuelle midler som lokallaget har forvaltes av landsforeningen i to år, i den hensikt at det gis tilbake ved en re-etablering av lokallaget. Etter to år uten avholdte styremøter i lokallaget, anses det som oppløst og eventuelle midler disponeres av Landsmøtet til beste for mennesker med Downs syndrom.

§ 14.2 Utmelding av lokallag fra foreningen 

Utmelding av lokallag fra hovedorganisasjonen kan bare skje på lokallagets årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Hvis det er økonomiske midler i lokallaget, beholder medlemskontingenten for de medlemmene som følger utmeldingen mens kontingenten for de medlemmene som ønsker å knytte seg til et annet lokallag får denne overført dit.

ooOOOoo

Vedtekter for lokallag – Ups & Downs

§ 1 Navn og formål

Ups & Downs (navn på lokallaget), er et lokallag under Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS).

NNDS er en landsomfattende frivillig interesseorganisasjon for alle med Downs syndrom og personer med interesse for Downs syndrom. NNDS skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Downs syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Lokallagene skal først og fremst skape et lokalt sosialt og faglig nettverk for mennesker med Downs syndrom og deres familie, samt gjennomføre aktiviteter for medlemmene. Utover dette skal lokallagene, der det er mulig samarbeide med lokal- og regionale- / fylkeskommunale myndigheter for å øke forståelsen for behovene de med Downs syndrom og deres pårørende har.

Eksempler på aktiviteter i lokallagene kan være:

 • Tema- / fag-kvelder som bidrar til kompetanseutvikling
 • Sommertreff
 • Juletrefest
 • Sosiale sammenkomster (Pizzakvelder e.l.)
 • Helgeseminar
 • Fritidsaktiviteter for barna (idrett, musikk, drama m.m.)
 • Likepersonsarbeid
 • Fagdager

§ 2 Organisasjonsform og organisasjon

Vi er et lokallag av NNDS, partipolitisk nøytrale og religiøst uavhengig interesseorganisasjon.

Lokallaget har følgende organisasjonsledd:

 • Årsmøtet, som er lokalforeningens høyeste organ
 • Styret, som leder foreningens daglige arbeide

§ 3 Medlemskap

Medlemskap er for personer med Downs syndrom, deres pårørende og familie.

Andre interesserte enkeltpersoner, skoler, institusjoner, instanser, organisasjoner, etater og bedrifter kan være støttemedlem.

Inn og utmelding skjer til NNDS, og gir medlemskap både i NNDS og valgt lokallag. Medlemskap gir rett til å delta på aktiviteter som arrangeres av lokallaget.

Medlemskap tegnes kun for enkeltmedlemmer ikke som familiemedlemskap.

Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant, forutsatt at kontingent er betalt for året før Årsmøtet avholdes.

Medlemmer som har fylt 15 år og er innmeldt etter 01.01. samme år som årsmøte finner sted har møterett, talerett og forslagsrett.

§ 4 Kontingent

Kontingenten for de to påfølgende år fastsettes av Landsmøtet i NNDS. Medlem nr. 2. og følgende fra samme husstand har 50 % rabatt på medlemskontingent. Støttemedlemmer betaler samme pris som hovedmedlem. Kontingenten kreves inn av NNDS og fordeles uavkortet ned til lokallagene som medlemmene ønsker å være tilknyttet.

§ 5 Lokallagets styre

Lokallagets daglige arbeid ledes av styret som består av leder, nestleder og det antall styremedlemmer som Årsmøte beslutter. Utover leder og nestleder, bør styre ha 1-5 styremedlemmer for å fylle følgende roller:

 • Sekretær
 • Økonomi / kasserer
 • Styremedlemmer

Flertallet i styret må være mennesker med Downs syndrom, og / eller foreldre / pårørende.

Styret velges for en periode for 1-2 år, det er mulig å stille til gjenvalg. Leder og nestleder bør ikke velges samme år.

Med unntak av leder og nestleder konstituerer styret seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Nestleder trer inn som leder om leder er fraværende, eller faller bort i løpet av perioden f.eks. pga. permisjon eller uforutsette hendelser.

Leder og økonomi / kasserer gis disponerings- og signaturrett hver for seg.

§ 5.1 Arbeidsoppgaver for lokallagets styre 

Styret skal i årsmøteperioden:

 • arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Årsmøtet for lokallaget
 • fastsette budsjett, som godkjennes på Årsmøte
 • forberede og kalle inn til Årsmøtet
 • oppnevne nødvendige utvalg og komiteer
 • fremlegge årsmelding og årsregnskap

§ 6 Ledsagerordning

Lokallaget skal tilrettelegge for medlemmer som har behov for individuell ledsager i sitt virke som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem hun / han ønsker som ledsager, forutsatt at det er avklart med eventuelle verger.

Ledsager sine oppgaver er å tilrettelegge for:

 • At tillitsvalgt kan utøve sine oppgaver på best mulig måte
 • At vedkommende kan delta i organisasjonens arbeid ut fra sine egne forutsetninger. Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han / hun ønsker som ledsager.
 • At tillitsvalgt har et avklart forhold med eventuelle verger og styret på rolle, ansvar og myndighet i sitt virke.

Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med foreningen sine interesser.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ og består av styret og lokallagets medlemmer. Hver deltaker har hver sin stemme. Ordinært Årsmøte avholdes årlig i første kvartal.

§ 7.1 Innkalling til Årsmøte

Styret kaller inn til Årsmøte senest fire uker før fastsatt dato.

§ 7.2 Saksliste og saker til Årsmøtet

Saker som medlemmer ønsker behandlet på Årsmøtet skal sendes styret senest to uker før Årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste skal offentliggjøres senest en uke før Årsmøtet på foreningens nettside eller via e-post til medlemmene. Saker som kommer inn etter fristen blir utsatt til neste Årsmøte.

Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen. Saksliste skal inneholde:

 • Godkjenning av innkallelsen
 • Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
 • Godkjenning av dagsorden
 • Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 • Innkomne saker
 • Vedta rammebudsjett for årsmøteperioden
 • Valg av de stillingene som er på valg

Valg foregår skriftlig dersom en av medlemmene krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalg også stemmelikhet, gjennomføres valget ved loddtrekning.

§ 7.3 Ekstraordinært Årsmøte  

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært Årsmøte. De som fremsetter krav om ekstraordinært Årsmøte skal samtidig presentere for styret hvilke saker de krever behandlet. Det er kun de saker som er oppført på agendaen for ekstraordinært Årsmøte som kan behandles.

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte, med saksliste og alle relevante dokumenter skal sendes ut med minimum to ukers varsel.

Saksliste skal inneholde:

Åpning:

 1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og eventuelt tellekorps
 2. Godkjenning av innkallelsen og sakslisten / dagsordenen
 3. Innkomne saker

§ 8 Vedtektsendringer

Endring i lokallagets vedtekter kan bare skje etter forslag vedtatt med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i Årsmøte / ekstraordinært Årsmøte.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av lokallaget kan bare skje på Årsmøte / ekstraordinært Årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Eventuelle midler som blir disponible ved oppløsningen av lokalforeningen, skal forvaltes av Hovedorganisasjonen. Hvis ikke lokallaget er re-etablert innen 5 år, disponerer Landsmøtet midlene til beste for mennesker med Downs syndrom.

ooOOOoo